Professor Guo has contributed around 300 high-quality journal publications and over 300 conference papers/presentations (cited over 30,000; H-Index: 76) for energy, environmental, structural and biomedical applications. Quality outputs include:
Nature Energy
Nature Communications (X2) 
Energy & Environmental Sciences (x8)
Advanced (Energy/Functional) Materials (x10)
Phys. Rev. Lett., Nano Letters (x2)
Angewandte Chemie Inter Ed (x2)
Chemical Science
Invited reviews in Progress in Materials Science (x3)
* Corresponding author

2024

Tao Zhou, Wenchao Wang, Hao Luo, Yifan Wu, Ruiqin Xia, Yingchuan Zhang, Zijing Li, Guangri Jia, Tianyu Zhang, Huarong Peng, Zhengxiao Guo*, Asymmetrical Ru–O–Mn bridge active sites fully decouple bifunctional oxygen electrocatalysis for rechargeable zinc-air batteries, ACS Catalysis 2024, accepted
Wenchao Wang, Tao Zhou, Yuchen Yang, Lili Du, Ruiqin Xia, Congxiao Shang, David Lee Phillips*, Zhengxiao Guo*, Sub-Band Assisted Z-Scheme for Effective Non-Sacrificial H2O2 Photosynthesis, Small 2024, accepted (link)
Yingchuan Zhang, Wanzhang Zhang, Fupeng Zhang, Yang Xiao, Guangri Jia, Wenchao Wang, Fu-Sheng Ke*, Zhengxiao Guo*, Hydrogen‐Bond‐Enhanced Photoreforming of Biomass Furans over a Urea‐Incorporated Cu (II) Porphyrin Framework, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, accepted (link)
Peng Cheng, Yingchuan Zhang, Mingfu Li, Hongli Ma, Weiting Xu, Xiangping Tan, Zhen Fang*, Zhengxiao Guo*, Liqun Jiang*, Carbonaceous Anodes and Compatible Exoelectrogens in High-performance Microbial Fuel Cells: A Review, ACS EST Engg. 2024, 4, 488-505 (link)
Yingchuan Zhang, Guangri Jia, Wenchao Wang, Liqun Jiang, Zhengxiao Guo*, Photocatalytic upgrading of 5-hydroxymethylfurfural – aerobic or anaerobic?, Green Chem. 2024, 26, 2949-2966 (link)

2023

Hao Wang, Tingting Zhai, Yifan Wu, Tao Zhou, Binbin Zhou, Congxiao Shang, Zhengxiao Guo*, High-Valence Oxides for High Performance Oxygen Evolution Electrocatalysis, Adv. Sci. 2023, 10, 2301706 (link)
Lei Luo, Xiaoyu Han, Keran Wang, Youxun Xu, Lunqiao Xiong, Jiani Ma, Zhengxiao Guo*, Junwang Tang*, Nearly 100% selective and visible-light-driven methane conversion to formaldehyde via. single-atom Cu and Wδ+, Nat. Commun. 2023, 14, 2690 (link)
Xiaoyong Mo,# Yulin Deng,# Samuel Kin-Man Lai, Xutao Gao, Hung-Ling Yu, Kam-Hung Low,
Zhengxiao Guo, Heng-Liang Wu, Ho Yu Au-Yeung,* Edmund C. M. Tse*, Mechanical Interlocking Enhances the Electrocatalytic Oxygen Reduction Activity and Selectivity of Molecular Copper Complexes, J. Am. Chem. Soc. 2023, 6087-6099 (link)
Hao Luo, Yang Li, Wenchao Wang, Tao Zhou, Zhengxiao Guo*, A highly durable zinc-air battery from directly integrated FexNC@NiFe(OH)x bifunctional catalyst, Inorganic Chemistry Frontiers 2023, 10, 1758-1768 (link)
An Pei, Ruikuan Xie, Yun Zhang, Yingliang Feng, Weizhen Wang, Sifan Zhang, Zinan Huang, Lihua Zhu,* Guoliang Chai,* Zhiqing Yang,* Qingsheng Gao, Hengqiang Ye, Congxiao Shang, Bing Hui Chen, Zhengxiao Guo*, Effective electronic tuning of Pt single atoms via heterogeneous atomic coordination of (Co,Ni)(OH)2 for efficient hydrogen evolution, Energy Environ. Sci. 2023, 16, 1035-1048 (link)  Front Cover
Luna Ruan, Lihua Zhu,Xiuwen Zhang, Guangrong Guo, Congxiao Shang, Bing Hui Chen, Zhengxiao Guo*,Porous SiO2 nanosphere-supported PtCuCo trimetallic nanoparticles for highly efficient and selective furfural hydrogenation, Fuel 2023, 126935 (link)
In situ protonated-phosphorus interstitial doping induces long-lived shallow charge trapping in porous C3−xN4 photocatalysts for highly efficient H2 generation, Energy Environ. Sci. 2023, 16, 460-472 (link)  Back Cover

2022

Lihua Zhu, Yilun Sun, Huaze Zhu, Guoliang Chai, Zhiqing Yang, Congxiao Shang, Hengqiang Ye, Anna Chen, Bing Hui, Kroner, Zhengxiao Guo, Effective Ensemble of Pt Single Atoms and Clusters over the (Ni,Co)(OH)2 Substrate Catalyzes Highly Selective, Efficient, and Stable Hydrogenation Reactions, ACS Catalysis 2022, 12, 8104-8115 (link)
Kun Liu, Jiangtao Cheng, Xingju Zhao, Yandi Zhu, Xiaoyan Ren, Jinlei Shi, Zhengxiao Guo, Chongxin Shan, Hongjie Liu, Shunfang Li, Negative differential friction coefficients of two-dimensional commensurate contacts dominated by electronic phase transition, Nano Research, 2022, 15, 5758-5766 (link)
Xiaoyong Mo, Xutao Gao, Armida V. Gillado, Hsuan-Yu Chen, Yong Chen, Zhengxiao Guo, Heng-Liang Wu, Edmund C. M. Tse, Direct 3D Printing of Binder-Free Bimetallic Nanomaterials as Integrated Electrodes for Glycerol Oxidation with High Selectivity for Valuable C3 Products, ACS Nano, 2022, 16, 12202-12213 (link)
Yingchuan Zhang, Weiting Xu, Nianfang Ma, Yu Shen, Feixiang Xu, Yitong Wang, Nannan Wu, Zhengxiao Guo, Liqun Jiang, Revealing the Key Role of Structural Cross-link between Lignin and Polysaccharides during Fast Pyrolysis of Lignocellulose, Bioresource Technology, 2022, 361, 127714 (link)
Yimin Zhang, Lei Yan, Mengxue Guan, Daqiang Chen, Zhe Xu, Haihong Guo, Shiqi Hu, Shengjie Zhang, Xinbao Liu, Zhengxiao Guo, Shunfang Li, Sheng Meng, Indirect to Direct Charge Transfer Transition in Plasmon-Enabled CO2 Photoreduction, Advanced Science 2022, 9, 2102978 (link)
Kejun Wu, Edmund CM Tse, Congxiao Shang, Zhengxiao Guo, Nucleation and Growth in Solution Synthesis of Nanostructures – from Fundamentals to Advanced Applications, Progress in Materials Science, 2022, 123, 100821 (link)

2021

Chaoran Jiang, Ji Yang, Xiaoyu Han, Haifeng Qi, Min Su, Deqiang Zhao, Leilei Kang, Xiaoyan Liu, Jianfeng Ye, Jianfeng Li, Zhengxiao Guo, Nikolas Kaltsoyannis, Aiqin Wang, Junwang Tang, Crystallinity-Modulated Co2−xVxO4 Nanoplates for Efficient Electrochemical Water Oxidation, ACS Catalysis, 2021, 11, 14884-14891 (link)
Beatriz J Ferraz, Bing Li, Zhengxiao Guo, Christopher Blackman, Zhaolin Liu, Developing N-Rich Carbon from C3N4-Polydopamine Composites for Efficient Oxygen Reduction Reaction, ChemElectroChem, 2021, 8, 3954,3961 (link)
Tuo Zheng, Fengshun Wu, Huan Fu, Li Zeng, Congxiao Shang, Lihua Zhu, Zhengxiao Guo, Rational design of Pt-Pd-Ni trimetallic nanocatalysts for room temperature benzaldehyde and styrene hydrogenation, Chemistry – An Asian Journal, 2021, 16, 2298-2306 (link)
Ran Du, Yifan Wu, Yuchen Yang, Tingting Zhai, Tao Zhou, Qiyao Shang, Lihua Zhu, Congxiao Shang, Zhengxiao Guo, Porosity Engineering of MOF-Based Materials for Electrochemical Energy Storage, Advanced Energy Materials, 2021, 11, 2100154 (link) Back Cover
Jing Liang, Xutao Gao, Biao Guo, Yu Ding, Jiawei Yan, Zhengxiao Guo, Edmund CM Tse, Jinxuan Liu, Ferrocene‐based Metal‐Organic Framework Nanosheets as Robust Oxygen Evolution Catalyst, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 133, 12880-12884 (link)
Lingling Cui, Yifan Xu, Jiajie Fan, Pengfei Yuan, Chenghua Sun, Zhengxiao Guo, Xiao Li Zhang, Rachel A. Carus, Confined Synthesis: From Layered Titanate to Highly Efficient and Durable Mesoporous Cu/TiO2 Hydrogen Evolution Photocatalysts, ACS Applied Energy Materials, 2021, 4, 4050-4058 (link)
Xiao Li, Xiao Dai, Hao Xu, Kai Shen, Jian Guo, Caihong Li, Guifu Zou, Kwang-Leong Choy, Ivan P Parkin, Zhengxiao Guo, Huiyun Liu, Jiang Wu, Multifunctional two-dimensional glassy graphene devices for vis-NIR photodetection and volatile organic compound sensing, Science China Materials, 2021, 64, 1964-1976 (link) 
Kaicheng Xian, Bo Nie, Zigen Li, Mingxia Gao, Zhenglong Li, Congxiao Shang, Yongfeng Liu, Zhengxiao Guo, Hongge Pan, TiO2 decorated porous carbonaceous network structures offer confinement, catalysis and thermal conductivity for effective hydrogen storage of LiBH4, Chemical Engineering Journal, 2021, 407, 127156 (link)
CR Jiang, J Yang, TT Zhao, LQ Xiong, ZX Guo, Yujing Ren, Haifeng Qi, Aiqin Wang, JW Tang, Co3+-O-V4+ cluster in CoVOx nanorods for efficient and stable electrochemical oxygen evolution, Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 282, 119571 (link)

2020

Dan Kong, Xiaoyu Han, Stephen A Shevlin, Christopher Windle, Jamie H Warner, Zhengxiao Guo, Junwang Tang, A Metal-Free Oxygenated Covalent Triazine 2-D Photocatalyst Works Effectively from the Ultraviolet to Near-Infrared Spectrum for Water Oxidation Apart from Water Reduction, ACS Applied Energy Materials, 2020, 3, 8960-8968 (link)
Yifan Xu, Teng Fern Tay, Lingling Cui, Jiajie Fan, Chunyao Niu, Dehong Chen, Zheng Xiao Guo, Chenghua Sun, Xiao Li Zhang, Rachel A Caruso, Trace-Level Fluorination of Mesoporous TiO2 Improves Photocatalytic and Pb(II) Adsorbent Performances, Inorganic Chemistry, 2020, 59, 17631-17637 (link)
Yiou Wang, Xu Liu, Xiaoyu Han, Robert Godin, Jialu Chen, Wuzong Zhou, Chaoran Jiang, Jamie F Thompson, Mustafa K Bayazit, Stephen A Shevlin, James R Durrant, Zhengxiao Guo, Junwang Tang, Unique hole-accepting carbon-dots promoting selective carbon dioxide reduction 100% to methanol by pure water, Nature Communications, 2020, 11, 2531 (link)
Anyi Zhou, Chensheng Lin, Bingxuan Li, Wendan Cheng, Zhengxiao Guo, Zhufeng Hou, Fangyu Yuan, Guo-Liang Chai, Ba6In6Zn4Se19: a high performance infrared nonlinear optical crystal with [InSe3]3? trigonal planar functional motifs, Journal of Materials Chemistry C, 2020, 8, 7947-7955 (link)
K Shen, H Xu, X Li, J Guo, S Sathasivam, MQ Wang, A Ren, K Choy, IP Parkin, ZX Guo, J Wu, Flexible and Self-Powered Photodetector Arrays Based on All-Inorganic CsPbBr3 Quantum Dots, Advanced Materials, 2020, 32, 2000004 (link)
Dan Kong, Jijia Xie, Zhengxiao Guo, Dongyuan Yang, Junwang Tang, Stable Complete Water Splitting by Covalent Triazine-based Framework CTF-0, ChemCatChem, 2020, 12, 2708-2712 (link)
Zhuojun Li, Juntao Li, Zhengxiao Guo, Luiza Cintra Campos, Investigation of metaldehyde removal by powdered activated carbon from different water samples, Environmental Science: Water Research & Technology, 2020, 6, 1432-1444 (link)
Hui Pan, Jingyi Lin, Xiaoyu Han, Yao Li, Xin Meng, Ruichun Luo, Joseph James Broughton, Muhammad Imtiaz, Zhixin Chen, Dawei Wang, Shenmin Zhu, Pan Liu, Zhengxiao Guo, Assembly of 1T’-MoS2 based fibers for flexible energy storage, Nanoscale, 2020, 12, 6562-6570 (link)
Zhuangnan Li, Srinivas Gadipelli, Hucheng Li, Christopher A. Howard, Dan J. L. Brett, Paul R. Shearing, Zhengxiao Guo, Ivan P. Parkin, Feng Li, Tuning the interlayer spacing of graphene laminate films for efficient pore utilization towards compact capacitive energy storage,  Nature Energy, 2020, 5, 160-168 (link)
Hao Xu, Juntong Zhu, Guifu Zou, Wei Liu, Xiao Li, Caihong Li, Gyeong Hee Ryu, Wenshuo Xu, Xiaoyu Han, Zhengxiao Guo, Jamie H Warner, Jiang Wu, Huiyun Liu, Spatially Bandgap-Graded MoS2(1−x) Se2x Homojunctions for Self-Powered Visible–Near-Infrared Phototransistors, Nano-Micro Letters, 2020, 12, 1-14 (link)
Zhenglong Li, Mingxia Gao, Jian Gu, Kaicheng Xian, Zhihao Yao, Congxiao Shang, Yongfeng Liu, Zhengxiao Guo, Hongge Pan, In-situ Introduction of Li3BO3 and NbH Leads to Superior Cyclic Stability and Kinetics of a LiBH4-based Hydrogen Storage System, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 893-903 (link)

2019

Yandi Zhu, Ke Zhao, Jinlei Shi, Xiaoyan Ren, Xing-Ju Zhao, Yuan Shang, Xinlian Xue, Haizhong Guo, Xiangmei Duan, Hao He, Zhengxiao Guo, Shun-fang Li, Strain Engineering of Defect-free Single-Layer MoS2 substrate for Highly Efficient Single-Atom Catalysis of CO Oxidation, ACS applied materials & interfaces, 2019, 11, 32887-32894 (link)
Dan Kong, Xiaoyu Han, Jijia Xie, Qiushi Ruan, Christopher D Windle, Srinivas Gadipelli, Kai Shen, Zhiming Bai, Zhengxiao Guo, Junwang Tang, Tunable Covalent Triazine-Based Frameworks (CTF-0) for Visible-Light-Driven Hydrogen and Oxygen Generation from Water Splitting, ACS Catalysis, 2019, 9, 7697-7707 (link)
Hao Xu, Xiaoyu Han, Wei Liu, Ping Liu, Hehai Fang, Xiao Li, Zhuangnan Li, Jian Guo, Bin Xiang, Weida Hu, Ivan P. Parkin, Jiang Wu, Zhengxiao Guo, Huiyun Liu, Ambipolar and Robust WSe2 Field‐Effect Transistors Utilizing Self‐Assembled Edge Oxides, Advanced Materials Interfaces, 2019, 7, 1901628 (link)
Stefan Anderssona, Stefan Radlb, Ingeborg-Helene Svenuma, Stephen A. Shevlin, Zhengxiao Guo, Shahriar Aminia, Towards rigorous multiscale flow models of nanoparticle reactivity in chemical looping applications, Catalysis Today, 2019, 338, 152-163 (link)
Ke Zhao, Yandi Zhu, Jinlei Shi, Xingju Zhao, Rui Pang, Xinlian Xue, Xiaoyan Ren, Xiangmei Duan, Zhengxiao Guo, Shunfang Li, Synergetic effects of strain engineering and substrate defects on generating highly efficient single-atom catalysts for CO oxidation, Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 9297-9304 (link)
Juhun Shin, Jian Guo, Tingting Zhao, Zhengxiao Guo, Functionalized Carbon Dots on Graphene as Outstanding Non-Metal Bifunctional Oxygen Electrocatalyst, Small, 2019, 15, 1900296 (link)
Kai Shen, Xiao Li, Hao Xu, Mingqing Wang, Xiao Dai, Jian Guo, Ting Zhang, Shibin Li, Guifu Zou, Kwang-Leong Choy, Ivan P. Parkin, Zhengxiao Guo, Huiyun Liu, Jiang Wu, Enhanced performance of ZnO nanoparticle decorated all-inorganic CsPbBr3 quantum dot photodetectors, Journal of Materals Chemistry A, 2019, 7, 6134-6142 (link)
Yudao Qin, Xiaoyu Han, Srinivas Gadipelli, Jian Guo, Shijie Wu, Liqun Kang, June Callison, Zhengxiao Guo, In situ synthesized low-PtCo@ porous carbon catalyst for highly efficient hydrogen evolution, Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 6543-6551 (link)
Zhuojun Li, Yuchen Yang, Ulises J´auregui-Haza, Zhengxiao Guo, Luiza Cintra Campos, The impact of humic acid on metaldehyde adsorption onto powdered activated carbon in aqueous solution, RSC Advances, 2019, 9, 11-22 (link)
Jian Guo, Srinivas Gadipelli, Yuchen Yang, Zhuangnan Li, Yue Lu, Dan JL Brett, Zhengxiao Guo, An efficient carbon-based ORR catalyst from low-temperature etching of ZIF-67 with ultra-small cobalt nanoparticles and high yield, Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 3544-3551 (link)
Zhuangnan Li, Srinivas Gadipelli, Yuchen Yang, Guanjie He, Jian Guo, Juntao Li, Yue Lu, Christopher A Howard, Dan JL Brett, Ivan P Parkin, Feng Li, Zhengxiao Guo, Exceptional supercapacitor performance from optimized oxidation of graphene-oxide, Energy Storage Materials, 2019, 17, 12-21 (link)

2018

Hao Xu, Xiaoyu Han, Zhuangnan Li, Wei Liu, Xiao Li, Jiang Wu, Zhengxiao Guo, Huiyun Liu, Epitaxial Growth of Few‐Layer Black Phosphorene Quantum Dots on Si Substrates, Advanced Materials Interfaces, 2018, 5, 1801048 (link)
Guanjie He, Xiaoyu Han, Benjamin Moss, Zhe Weng, Srinivas Gadipelli, Feili Lai, Andreas G Kafizas, Daniel JL Brett, Zhengxiao Guo, Hailiang Wang, Ivan P Parkin, Solid Solution Nitride/Carbon Nanotube Hybrids Enhance Electrocatalysis of Oxygen in Zinc-Air Batteries, Energy Storage Materials, 2018, 15, 380-387 (link)
Stefan Andersson, Paul Inge Dahl, Stephen A Shevlin, Ingeborg-Helene Svenum, Yngve Larring, Julian R Tolchard, Zheng Xiao Guo, Synthesis and modelling of nanoparticles for chemical looping reforming, Advanced Materials Letters, 2018, 9, 439-443 (link)
Rujia Zou, Mingdong Xu, Shu-ang He, Xiaoyu Han, Runjia Lin, Zhe Cui, Guanjie He, Dan Brett, Zheng Xiao Guo, Junqing Hu, Ivan P Parkin, Cobalt Nickel Nitride Coated by Thin Carbon Layer Anchoring on Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes Anodes for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 19853-19862 (link)
Wei Zhang, QuanSheng Wu, Oleg V. Yazyev, Hongming Weng, ZhengXiao Guo, Wen-Dan Cheng, Guo-Liang Chai, Topological phase transitions driven by strain in monolayer tellurium, Physical Review B, 2018, 98, 115411 (link)
Shanshan Wang, Hidetaka Sawada, Xiaoyu Han, Si Zhou, Sha Li, Zheng Xiao Guo, Angus Kirkland, Jamie Warner, Preferential Pt Nanocluster Seeding at Grain Boundaries Dislocations in Polycrystalline Monolayer MoS2, ACS Nano, 2018, 12, 5626-5636 (link)
Jijia Xie, Stephen A Shevlin, Qiushi Ruan, Savio Moniz, Yangrong Liu, Xu Liu, Yaomin Li, Chi Ching Lau, Zheng Xiao Guo, Junwang Tang, Efficient Visible Light-Driven Water Oxidation and Proton Reduction by an Ordered Covalent Triazine-Based Framework, Energy Environmental Science, 2018, 11, 1617-1624 (link)
Tingting Zhao, Srinivas Gadipelli, Guanjie He, Matthew Ward, David Do, Peng Zhang, Zhengxiao Guo, Tunable Bifunctional Activity of MnxCo3-xO4 Nanocrystals Decorated at Carbon Nanotubes for Oxygen Electrocatalysis, ChemSusChem, 2018, 11, 1295-1304 (link)
Hao Xu, Xiaoyu Han, Xiao Dai, Wei Liu, Jiang Wu, Juntong Zhu, Dongyoung Kim, Guifu Zou, Kimberley A. Sablon, Andrei Sergeev, Zhengxiao Guo, Huiyun Liu, High Detectivity and Transparent Few-Layer MoS2/Glassy-Graphene Heterostructure Photodetectors, Advanced Materials, 2018, 30, 1706561 (link)
Yi-Zhi Huang, Hao Zhang, Chen-Sheng Lin, Wen-Dan Cheng, Zhengxiao Guo, Guo-Liang Chai, PbGa2GeS6: An Infrared Nonlinear Optical Material Synthesized by an Intermediate-Temperature Self-Fluxing Method, Crystal Growth & Design, 2018, 18, 1162-1167 (link)

2017

Guanjie He, Min Ling, Xiaoyu Han, Dina Ibrahim Abou El Amaiem, Yuanlong Shao, Yaomin Li, Wenyao Li, Shan Ji, Bo Li, Yao Lu, Rujia Zou, Feng Ryan Wang, Dan JL Brett, Zheng Xiao Guo, Chris Blackman, Ivan P Parkin, Self-standing electrodes with core-shell structures for high-performance supercapacitors, Energy Storage Materials, 2017, 9, 119-125 (link)
Zhili Zhu, Xiaolin Cai, Seho Yi, Jinglei Chen, Yawei Dai, Chunyao Niu, Zhengxiao Guo, Maohai Xie, Feng Liu, Jun-Hyung Cho, Yu Jia, Zhenyu Zhang, Multivalency-Driven Formation of Te-Based Monolayer Materials: A Combined First-Principles and Experimental study, Physical Review Letters, 2017, 119, 106101 (link)
Chensheng Lin, Wen-Dan Cheng, Zheng Xiao Guo, Guoliang Chai, Hao Zhang, Exceptional Thermoelectric Performance of a “Star-Like” SnSe Nanotube with Ultra-Low Thermal Conductivity and a High Power Factor, Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 23247-23253 (link)
Gadipelli Srinivas, Yue Lu, Neal Skipper, Taner Yildirim, Zheng Xiao Guo, Design of hyperporous graphene networks and their application in solid-amine based carbon capture systems, Journal of Materials Chemistry A, 5, 17833-17840 (link)
Xiang Li, Mingxia Gao, Wubin Du, Bo Ni, Yuanhe Wu, Yongfeng Liu, Congxiao Shang, Zhengxiao Guo, Hongge Pan, A mechanochemical synthesis of submicron-sized Li2S and a mesoporous Li2S/C hybrid for high performance lithium/sulfur battery cathodes, Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 6471-6482 (link)
Srinivas Gadipelli, Zhuangnan Li, Tingting Zhao, Yuchen Yang, Taner Yildirim, Zhengxiao Guo, Graphitic nanostructures in a porous carbon framework significantly enhance electrocatalytic oxygen evolution, Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 24686-24694 (link)
Zhuangnan Li, Srinivas Gadipelli, Yuchen Yang, Zhengxiao Guo, Design of 3D Graphene-Oxide Spheres and Their Derived Hierarchical Porous Structures for High Performance Supercapacitors, Small, 2017, 13, 1702474 (link)
JL Shi, XJ Zhao, LY Zhang, XL Xue, ZX Guo, YF Gao, SF Li, An oxidized magnetic Au single atom on doped TiO 2 (110) becomes a high performance CO oxidation catalyst due to the charge effect, Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 19316-19322 (link)
Guo-Liang Chai, Stephen A Shevlin, Zhengxiao Guo, Nitrogen-Mediated Graphene Oxide Enables Highly Efficient Proton Transfer, Scientific Reports, 2017, 7, 5213 (link)
Xiao Li Zhang, Wenchao Huang, Anna Gu, Wanchun Xiang, Fuzhi Huang, Zheng Xiao Guo, Yi-Bing Cheng, Leone Spiccia, High efficiency solid-state dye-sensitized solar cells using a cobalt (ii/iii) redox mediator, Journal of Materials Chemistry C, 2017, 5, 4875-4883 (link)
JianFeng Jin, JingYi Cao, SiYuan Zhou, PeiJun Yang, Zhengxiao Guo, Quasicontinuum simulations of geometric effect on onset plasticity of nano-scale patterned lines, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2017, 25, 065012 (link)
Guo-Liang Chai, Kaipei Qiu, Mo Qiao, Maria-Magdalena Titirici, Congxiao Shang, Zhengxiao Guo, Active Sites Engineering Leads to Exceptional ORR and OER Bifunctionality in P,N Co-Doped Graphene Frameworks, Energy Environmental Science, 2017, 10, 1186-1195 (link)
Xiang Li, Xuanbing Cheng, Mingxia Gao, Dawei Ren, Yongfeng Liu, Zheng Xiao Guo, Congxiao Shang, Lixian Sun, Hongge Pan, Amylose Derived Macro-Hollow Core and Micro-Porous Shell Carbon Spheres as Sulfur Host for Superior Lithium–Sulfur Battery Cathodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 10717-10729 (link)
X.J. Zhao, Wen-Wen Shan, Tao He, xinlian Xue, Z.X. Guo, S.F. Li, From Single Atom to Self-Assembled Quantum Single- Atomic Nanowire: Noble Metal Atoms on Black Phosphorene Monolayer, Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 7864-7870 (link)
Chongze Wang, Xiaonan Fu, Yangyang Guo, Zhengxiao Guo, Congxin Xia, Yu Jia, Band gap Scaling Laws in Group IV Nanotubes, Nanotechnology, 2017, 28, 115202 (link)
Bo Li, Fukang Yuan, Guanjie He, Xiaoyu Han, Xin Wang, Qin Jinbao, Zheng Xiao Guo, Xinwu Lu, Qian Wang, Ivan P Parkin, Chengtie Wu, Ultrasmall CuCo2S4 Nanocrystals: All-in-One Theragnosis Nanoplatform with Magnetic Resonance/Near-Infrared Imaging for Efficient Photothermal Therapy of Tumors, Advanced Functional Materials, 2017, 1606218 (link)
Guanjie He, Xiaoyu Han, Rujia Zou, Tingting Zhao, Zhe Weng, SocMan Ho‐Kimura, Yao Lu, Hailiang Wang, Zheng Xiao Guo, Ivan P Parkin, A Targeted Functional Design for Highly Efficient and Stable Cathodes for Rechargeable Li‐Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1604903 (link)
Wenjun Luo, Chaoran Jiang, Yaomin Li, Stephen A Shevlin, Xiaoyu Han, Kaipei Qiu, Yingchun Cheng, Zhengxiao Guo, Wei Huang, Junwang Tang, Highly crystallized α-FeOOH for a stable and efficient oxygen evolution reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 2021-2028 (link)
K. Vasanth Kumar, Srinivas Gadipelli, Kathrin Preuss, Harshit Porwal, Tingting Zhao, Zheng Xiao Guo, Maria-Magdalena Titirici, Salt Templating with Pore-Padding: Hierarchical Pore Tailoring towards Functionalised Porous Carbons, ChemSusChem, 2017, 10, 199-209 (link)

2016

Stephen A Shevlin, Zhengxiao Guo, Chemistry of Materials, 2016, 28, 7250-7256 (link)